Personuppgifter

Personuppgiftspolicy externa relationer

Blomdahls Mekaniska AB har antagit följande personuppgiftspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig för kunders, leverantörers och övriga externa kontakters personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende externa kontakter.


Personuppgifter som bolaget behandlar

Blomdahls Mekaniska AB behandlar de personuppgifter som ges till oss, det kan vara: namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som är nödvändig för oss för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna

Blomdahls Mekaniska AB samlar in och behandlar personuppgifter för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden och för att kunna ge god service, effektiva och enkla tjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen

För att Blomdahls skall få behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en s.k. laglig grund. I de flesta fall uppfylls denna förutsättning då vi behöver uppgifterna för att fullgöra vårt avtal med kund/leverantör eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan också grundas på intresseavvägning.

I vissa fall kan det även bli fråga om samtycke, i dessa fall kommer vi att vara tydliga med vad någon samtycker till.

Hur skyddas personuppgifterna och vilka har tillgång till dem: Blomdahls värnar om den personliga integriteten och vi vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter som vi hanterar och att det sker enligt gällande lag.

Kunders/leverantörers personuppgifter används av Blomdahls och ev. av våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag, om vi inte behöver göra detta p.g.a. lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredjeparts rättigheter.

Vi vidarebefordrar eller säljer inte personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Lagrings- och gallringstider för personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål uppgifterna samlades in för eller om annan lag kräver det. Vi har rutiner för att regelbundet se över behovet av de insamlade uppgifterna, om behovet inte kvarstår kommer uppgifterna att gallras bort.

Den registrerades rättigheter

Om en registrerad har frågor om eller vill hävda någon sådan rätt ska VD på bolaget kontaktas. Den registrerade har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar, ett s.k. registerutdrag.

Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan den registrerade begära att få dem rättade, i vissa fal har man även rätt att få dem raderade. Detta gäller inte om Blomdahls har lagliga krav som gör att uppgifterna måste sparas. En registrerad kan närsomhelst invända mot direktmarknadsföring och annan behandling som grundar sig på intresseavvägning.

Om någon vill utnyttja sina rättigheter ang. vårt sätt att hantera ens personuppgifter skall man kontakta oss via brev på adressen:
Blomdahls Mekaniska AB
Ölltorps Industriområde 10
524 33 Herrljunga


Brevet måste vara underskrivet och innehålla en kopia på den registrerades id-handling. Det behöver vi för att säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person. Svaret från oss kommer att skickas till den adress där personen är folkbokförd.

Kontaktuppgifter

Blomdahls Mekaniska AB, org.nr 556496-7841, med adress Ölltorps Industriområde 10, 524 33 Herrljunga är personuppgiftsansvarig för behandlingen av den registrerades personuppgifter. Detta innebär att Blomdahls Mekaniska AB ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Åke Blomdahl företräder Blomdahls Mekaniska AB i frågor som rör hanteringen av externa kontakters personuppgifter och kan nås med följande kontaktuppgifter:
Tel.nr. 0513-223 30
Mail: ake.blomdahl@blomdahls.com


Policyn antagen 2018-06-07
Ledningen på Blomdahls Mekaniska AB